USLOVI KORIŠĆENJA

Poslovodstvo preduzeća Individual Travels doo/Serbian Private Tours donosi sledeće

USLOVE KORIŠĆENJA INTERNET SERVISA WWW.SERBIANPRIVATETOURS.RS

Podaci o pružaocu usluga

Pružaoc usluga je Individual Travels doo/Serbian Private Tours (u daljem tekstu SPT) sa sledećim podacima:

Adresa: Ustanička 118, 11000 Beograd
PIB: RS108830041
Matični broj: 21075957
Telefon: 011/407 39 69
Mobilni/WhatsApp/Viber: +381 63 68 44 66
Elektronska pošta: [email protected]

 

UGOVOR U ELEKTRONSKOM OBLIKU

Postupak prilikom zaključenja Ugovora o pružanju usluga

SPT pruža uslugu rezervacija tura po Srbiji, a ture se mogu rezervisati preko internet servisa www.serbianprivatetours.rs. U skladu sa tim, Ugovor o pružanju usluga SPT-a zaključuje se isključivo elektronskim putem između SPT-a i korisnika usluga, kada se usluga rezerviše preko ovog internet servisa.

Ugovor se smatra zaključenim trenutkom potvrde rezervacije ture od strane SPT-a za koju je korisnik prethodno poslao zahtev. Sama procedura rezervacije ture i uslova realizacije opisana je niže u delu Opšti uslovi poslovanja.

Slanjem zahteva za rezervaciju ture korisnik je izrazio saglasnost sa Uslovima korišćenja i potvrdio da je pročitao Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti.

 

Ugovorne odredbe

Korisnik usluga u smislu ovih Uslova korišćenja je posetilac internet servisa www.serbianprivatetours.rs.

Korisnik može biti svako fizičko ili pravno lice koje uslugu koristi za svoje potrebe, a ne u komercijalne svrhe. Za korišćenje usluga SPT-a nije potrebna registracija, te u tom smislu registracija korisnika nije preduslov korišćenja usluge.

Predmet usluge je izabrana tura po Srbiji koja se nalazi na internet stranici www.serbianprivatetours.rs.

Korisnik može izabrati više tura i svaka će biti predmet posebnog Ugovora o pružanju usluga, odnosno posebne rezervacije.

Prikazane cene su date u evrima, a plaćanje se vrši u dinarima prema srednjem kursu NBS na dan plaćanja ukoliko se plaćanje vrši na teritoriji Srbije, ukoliko korisnik vrši plaćanje iz inostranstva primenjuje se cena u evrima.

 

Opšti uslovi poslovanja

Predmet poslovanja SPT-a je rezervacija privatnih tura po Srbiji prikazanih na internet servisu www.serbinaprivatetours.rs.

Ture se izvode putničkim vozilom, mini venom, kombijem ili mini-busom/autobusom u zavisnosti od broja osoba.

Cena je data po turi, ne po osobi. Usluga se može platiti platnim karticama (samo nerezidenti online), uplatom na poslovni račun  i gotovinom.

Cena uključuje: prevoz, uslugu vozača/vodiča na srpskom i engleskom jeziku, gratis flaširana voda i organizaciju ture.

Cena ne uključuje (osim ukoliko nije drugačije navedeno u opisu ture): Obroke, smeštaj (ukoliko se radi o višednevnoj turi), ulaznice, turističke takse, usluge vodiča za druge jezike.

Rezervacija željene ture vrši se popunjavanjem formulara na internet strani www.serbianprivatetours.rs.

Slanjem popunjenog formulara korisnik je poslao zahtev za rezervaciju ture i izvršio plaćanje u celosti. Nakon prijema popunjenog formulara i uplate SPT će poslati potvrdu rezervacije. Trenutkom slanja potvrde rezervacije smatra se da je Ugovor o pružanju usluge zaključen. Ukoliko iz bilo kog razloga nije moguće potvrditi rezervaciju termina SPT će vratiti uplaćeni novac u potpunosti.

U slučaju izmene ili otkazivanja rezervacije neophodno je da korisnik pošalje obaveštenje u pisanom obliku na [email protected]. U slučaju izmene potrebno je da napiše kakvu izmenu želi. Ukoliko je izmenu moguće uraditi bez ikakvih dodatnih troškova SPT neće naplatiti nikakvu nadoknadu, ali u slučaju da izmena povlači troškove, korisnik će o troškovima biti obavešten i upitan da li ih prihvata. Ukoliko prihvati dodatne troškove obavezan je da ih uplati bez odlaganja. Ukoliko ne prihvati dodatne troškove smatraće se da je došlo do oktazivanja rezervacije od strane korisnika. U slučaju otkazivanja od strane korisnika primeniće se sledeće:

Kod višednevnih tura

  • U slučaju otkazivanja ranije od 181 dana SPT ima pravo na naknadu administrativnih troškova koji mogu biti maksimalno do 5% od vrednosti Putovanja.
  • Za otkazivanje između 90 i 180 dana pre termina zadržavamo 5% od cene Putovanja
  • Za otkazivanje između 45 i 89 dana pre termina zadržavamo 10% od cene Putovanja
  • Za otkazivanje između 30 i 44 dana pre termina zadržavamo 30% od cene Putovanja
  • Za otkazivanje između 7 i 29 dana pre termina zadržavamo 50% od cene Putovanja
  • Za otkazivanje između 6 i 1 dana pre termina zadržavamo 80% od cene Putovanja
  • U slučaju nepojavljivanja ili otkazivanja na dan Putovanja zadržavamo 100% od cene Putovanja

Kod gradskih i jednodnevnih tura (razgledanja i izleti)

  • Za otkazivanja do 24h pre termina vraćamo uplaćeni novac u potpunosti osim učinjenih troškova u zavisnosti od vrste Izleta/Razgledanja (usluge trećih lica koje su plaćene ili se ne mogu otkazati bez penala)
  • Za otkazivanje ispod 24h pre termina ili nepojavljivanja zadržavamo 100% od cene Izleta/Razgledanja

Prilikom prijema potvrde rezervacije obavezni ste da potvrdu detaljno pročitate i proverti upisane podatke, u slučaju greške odmah obavestite SPT o uočenoj nepravilnosti kako bi bila blagovremeno ispravljena.

Vozila koja se koriste i pružene usluge nisu prilagođene osobama sa posebnim potrebama, imajte to u vidu prilikom rezervacija naših tura. Onog trenutka kada takva vrsta usluge bude bila moguća, informacija će biti objavljena na našoj internet stranici.

U toku realizacije ture predviđene su pauze za obroke u ugostiteljskim objektima kao što su restorani kafane, salaši, čarde i tome slično. Ukoliko imate posebne zahteve u pogledu ishrane, molimo vas da to napomenete ili prilikom rezervacije ili najkasnije na početku ture kako bi mogli da vam obezbedimo adekvatnu uslugu. Ispunjenje takvog vašeg zahteva zavisi od mogućnosti ugostiteljskog objekta i ne postoji garancija da će svaki zahtev u ovom pogledu biti ispunjen, ali budite sigurni da će se SPT i njegovi partneri maksimalno potruditi da sve ostvarive zahteve ispune.

Kod rezervacije dvodnevne ili višednevne ture, molimo vas da nam prilikom popunjavanja formulara dostavite informacije vezane za vaše zahteve u pogledu smeštaja, ishrane, dijetetskih potreba ili bilo kojih drugih potreba koje su bitne za vaš nesmetan boravak. Mi ćemo vaš zahtev proslediti ugostitelju kod koga je smeštaj organizovan, ali ne možemo da garantujemo da će svaki zahtev biti ispunjen, jer SPT nije odgovoran za uslugu smeštaja, već samo posreduje između ugostitelja i korisnika, ali ćemo dati naš maksimum da svaki ostvarivi zahtev bude ispunjen.

Prilikom kreiranja tura i pravljenja ruta vodili smo računa o svim faktorima koji mogu da utiču na njenu realizaciju, međutim uvek postoji mogućnost da zbog nekog faktora (vremenskih prilika, radova na objektima i tome slično),  na koji SPT ne može da utiče, dođe do izmene u ruti ili u samoj turi, o čemu ćete biti blagovremeno obavešteni pre polaska.

Odgovornosti SPT-a:

a)    Da realizuje rezervisanu i plaćenu turu u skladu sa opisom i planom. U slučaju da SPT ne realizuje turu u celosti, i to krivicom SPT-a, SPT je  dužan da korisniku refundira srazmeran deo uplaćenog novca za nerealizovani deo ture.

b)    Da se stara o  pravima i interesima korisnika.

c)     Da obavesti korisnika da SPT nije odgovoran za usluge pružene od strane trećih lica koje nisu deo ture organizovane od strane SPT-a.

Odgovornosti korisnika:

a)    Da proveri podatke na potvrdi rezervacije i da u slučaju netačnih podataka obavesti SPT bez odlaganja.

b)    Korisnik je odgovaran za ponašanje tokom realizacije ture. U slučaju da SPT proceni da je korisnikovo ponašanje nedolično i da remeti red na mestima koja se posećuju, naročito ako se radi o verskim i kulturnim objektima, takav korisnik će biti uskraćen daljeg korišćenja ture bez prava na refundaciju.

c)     Da brine o svojim ličnim stvarima jer SPT nije odgovoran za čuvanje ličnih stvari korisnika.

d)    Korisnik je odgovoran za svu štetu koju pričini tokom realizacije ture i obavezan je da je nadoknadi na licu mesta.

Zaštita podataka o ličnosti

Zaštita podataka o ličnosti je detaljno regulisana Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti koji je sastavni deo internet servisa www.serbianprivatetours.rs i može se preuzeti na način koji omogućava skladištenje, ponovno korišćenje i reprodukovanje. SPT prikuplja podatke o korisnicima isključivo u svrhu realizacije ture, odnosno vršenja rezervacije i plaćanja. Kako za korišćenje usluge rezervacije ture nije neophodna registracija na internet servisu, iz toga sledi da SPT nema bazu sa podacima korisnika. SPT može proslediti podatke i trećim licima ukoliko to zahteva realizacija ture, prilikom rezervacije smeštaja u ime i za račun krosnika, kao i u slučajevima predviđenim zakonom.

Putno osiguranje

Putno osiguranje nije obavezno, ali SPT preporučuje korisnicima da ga pribave jer SPT nije odgovoran za bilo kakve povrede ili nezgode koje se mogu dogoditi tokom realizacije ture.

Ostale informacije

Opisi, slike i informacije koje se nalaze na www.serbianprivatetours.rs su aktuelne i precizne u najvećoj mogućoj meri, ali u realnosti može doći do promena koje SPT ne može tako brzo da ažurira. Iz tog razloga moguće je da dođe do odstupanja između infromacija postavljenih na sajtu i onoga što u datom trenutku može biti situacija na terenu. U svakom slučaju, SPT raspolaže svim relevantnim informacijama u trenutku potvrde rezervacije ture, tako da će korisnik biti obavešten o eventualnim izmenama u odnosu na informaciju objavljenu na internet servisu.

U slučaju spora SPT i korisnik usluga pokušaće sporazumom da dođu do rešenja, u slučaju da spornu situaciju nije moguće rešiti mirnim pute primeniće se zakoni Republike Srbije, a pomoć će se potražiti kod nadležnog suda.

Ovi uslovi mogu biti izmenjeni i dopunjeni u skladu sa potrebama poslovanja SPT-a u bilo kom trenutku, a na osnovu promenjenih uslova i potreba u poslovanju. Izmenjeni uslovi biće učinjeni dostupni na internet strani korisniku u svakom trenutku.

 

U Beogradu 22.06.2022.                                                               Individual Travels doo

 

 

Documents

Opšti_uslovi_putovanja.pdf

General_Travel_Terms.pdf

Opšti_uslovi_korišćenja.pdf

Terms_and_Conditions.pdf

Pravilnik_o_zaštiti_podataka_o_ličnosti.pdf

Personal_data_privacy_protection_regulation.pdf