Obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija

U skladu sa članom 12. stav 1. tačka 9, a u vezi sa članovima 55. i 151. stav 3. Zakona o zaštiti potrošača

( Sl. Glasnik RS, br. 88/2021)

Privredno društvo Individual Travels doo Beograd- Voždovac

Izdaje

OBAVEŠTENJE

O načinu i mestu prijema reklamacije

Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno, pisanim putem ili pozivom na telefone 063/684466, 011/4073969 ili elektronskim putem slanjem e-maila na adresu dobavljača [email protected], a sve to i na adresi Vojvode Stepe 361/34, Beograd uz obaveznu dostavu računa sa fiskalnim isečkom ili dostavu samo fiskalnog isečka.

Reklamacije se dostavljaju u toku radnog vremena, prisutnom licu zaduženom za prijem reklamacije – Miljanu Miljeviću

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, obrazloženje ako ne prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača o načinu rešavanja i konkretan predlog u kom roku će i kako rešiti reklamaciju ukoliko je prihvata. Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 15 dana.

Ukoliko prodavac odbije reklamaciju, dužan je da potrošača obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova na osnovu člana 55. stav 12. Zakona o zaštiti potrošača. Nadležna tela za rešavanje sporova vansudskim putem nalaze se na sledećem linku https://mtt.gov.rs/extfile/sr/33309/lifstaa.pdf

Postupak za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova može pokrenuti potrošač samo ako je prethodno podneo reklamaciju, odnosno nakon prijema odgovora gde se reklamacija odbija.

Obaveštavamo potrošače da je trgovac dužan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora na osnovu člana 151. stav 3. Zakona o zaštiti potrošača.

Dana 20.12.2022.

U Beogradu

Odgovorno lice – Miljan Miljević